doneGratis Levering vanaf € 45 done Extra veilig betalen done Levering België 2 à 3 dagen

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://houseofdrinks.be.

PRIVACY POLICY & GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

A. PRIVACYBELEID

Algemeen

Wij appreciëren uw bezoek aan onze website en wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom informeren we u graag over de gebruiksvoorwaarden op deze website. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 nov 2020 en gaat uit van Tequila Mezcal Europa BV, met zetel te Gildestraat 42, B-1982 Weerde ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BTW BE0753 699 205 (Hierna house of drinks). House of drinks is een merknaam waarvan Tequila Mezcal Europa BV eigenaar is. House of drinks stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met ons persoonlijk of via onze website kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) met ons deelt. Dit zijn uw “persoonsgegevens”. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

House of drinks behoudt zich het recht om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen.

De verwerking van persoonsgegevens

House of drinks verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij het reserveren, bij contactname of wanneer door House of drinks diensten worden verleend. De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen House of drinks en u. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.

House of drinks verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

Klantenbeheer

Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerpen die u kunnen aanbelangen. Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Het afhandelen van uw betaling Om wettelijke verplichtingen na te komen

Boekhouding

House of drinks zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om onze activiteiten te kunnen uitoefenen. Dit zal op een proportionele wijze gebeuren. House of drinks opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. House of drinks kan uw gegevens overdragen naar Stripe & Mollie (dienst die wij gebruiken voor veilige online betalingen) die de gegevens kan verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kan u terugvinden in onze Cookie Policy.

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres info@houseofdrinks.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en zolang dit technisch mogelijk is. Uw aanvraag zal steeds zo snel mogelijk behandeld worden. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geïnformeerd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

House of drinks heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden. In geen geval kan House of drinks aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@houseofdrinks.be.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op deze manier kan er voorkomen worden dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houseofdrinks.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze Privacyverklaring. Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. Het privacybeleid bij House of drinks is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze verklaring of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

B. DISCLAIMER

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van House of drinks (de beheerder), met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, Ebooks e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan House of drinks of rechthoudende derden. Elke inbreuk op deze rechten, is verboden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van de website, inclusief de inhoud van onze Ebooks, gratis aangeboden op onze website, of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk (per e-mail) aan ons te worden aangevraagd. De informatie (teksten, beelden, publicatie en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld of hebben als doel om uw reservering te aanvaarden. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Inhoud van de site

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en commerciële doeleinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt door de beheerder of zijn medewerkers. Toch kan de beheerder niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. House of drinks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en onze gratis aangeboden Ebooks. De beheerder heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen. De beheerder kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door één of ander virus of door een ander schadelijk element. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Links naar andere websites

House of drinks is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.houseofdrinks.be. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen dan die van House of drinks. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet gegarandeerd worden. Deze wettelijke bepalingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of onze disclaimer, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@houseofdrinks.be per post naar House of drinks.

 

COOKIE POLICY

Om de website gebruiksvriendelijker te kunnen maken en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van “cookies”.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op uw harde schijf is geplaatst door een webserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs dat helpt de ene van de andere gebruiker te onderscheiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft.

WAAR WORDEN COOKIES VOOR GEBRUIKT?

Cookies hebben verschillende functies, die kunnen worden onderscheiden in drie categorieën: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.

Functionele cookies zijn cookies die benodigd zijn om de website te laten functioneren.

Hierbij valt te denken aan cookies die onthouden welke taalinstelling u hebt gekozen en cookies die onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen.

Analytische cookies worden onder andere gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, bijvoorbeeld door bezoekersstatistieken te registreren. Veelal wordt hiervoor gebruik gemaakt van Google Analytics.

Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op een website registreren, zodat een profiel van u kan worden samengesteld op basis waarvan voor u relevante informatie – zoals bijvoorbeeld advertenties – getoond kan worden.

Door middel van cookies verzamelt House of drinks informatie over gebruikers van de website, met als doel om in een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde surfervaring te voorzien.

House of drinks gebruikt cookies onder andere om:

uw surf- en zoekgedrag te combineren; koppelingen mogelijk te maken met sociale media zoals Instagram, LinkedIn, Facebook en YouTube en daaraan gerelateerde advertentieservices; algemene en functionele analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website; statistieken over bezoek(ers) te verzamelen, analyseren en beheren; de technische staat van de website te monitoren en om de website te optimaliseren.

Bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van je gegevens neemt House of drinks te allen tijde haar Privacy Policy in acht.

House of drinks is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in dit cookie statement. Binnen onze website bevinden zich ook functies die buiten het domein van House of drinks vallen en in het domein van derden vallen. Een aantal voorbeelden zijn youtube en vimeo filmpjes. Vanuit deze derden domeinen kunnen ook cookies worden geplaatst, welke buiten het beheer van House of drinks vallen.

Op cookies van derden is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruikt www.houseofdrinks.be?

Houseofdrinks.be gebruikt op haar website volgende cookies:

Google Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de Eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om Gebruikersgedrag in kaart te brengen.

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze Applicatie. Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik. Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy

Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten. Google kan mogelijks de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik. Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out

Remarketing en Behavioral Targeting

Deze diensten laten toe aan deze Applicatie en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker. Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van Gebruiksgegevens en door het gebruik van Cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.

AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor Remarketing en Behavioral Targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze Applicatie linkt met het Adwords advertentienetwerk en de Doubleclick Cookie. Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik. Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out Bewaartijd 26 maanden.

Facebook Pixel

Gebruikt door Facebook voor aanbieden van geadverteerde producten. Bewaartijd 3 maanden.

LinkedIn Pixel

Gebruikt door LinkedIn voor aanbieden van geadverteerde producten. Bewaartijd 3 maanden.

COOKIES UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen op elk moment verwijderen, en de plaatsing van nieuwe cookies uitschakelen, via de instellingen van uw browser.Hoe u dit kan doen verschilt per browser. We raden u aan hiervoor het Help-gedeelte van uw browser te raadplegen. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of onze disclaimer, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar enjoy

@Houseofdrinks.be per post naar Tequila Mezcal Europa BV, Gildestraat 42, B-1982 Weerde.